Nederlands
| Contact | Sitemap
 
Offisjele plaknammen

Plaknammen yn Frysl‚n kinne somstiden foar betizing soargje, hokfoar plak hat no in Fryske namme en hokfoar in Nederl‚nske? De Topografyske Wurkgroep Frysl‚n h‚ld foar elts de aktuele situaasje by. Yn dizze list fine jo dan ek in folslein oersjoch fan de offisjele plaknammen fan Frysl‚n.

De Topografyske Wurkgroep Frysl‚n jout in soad omtinken oan syn gegevens, mar it brŻken dÍrfan bart foar eigen risiko. Foar mear fragen kinne jo te l‚ne by: towufry(aapke)tele2.nl.